All premium Magento themes at magentothemesstore.com!

Kvalitet

matplats 2

Kvalitetsplan

Kvalitetsparagrafen i Socialtjänstlagen ( SoL 3 kap 3 §) säger; ” Insatser inom socialtjänstlagen ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten skall det finnas personer med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.”

Vårdhemmet Lugnet integrerar kvalitetsarbetet i det ordinarie planeringsarbetet via verksamhetsplaneringen. Arbetet kräver alla medarbetares medverkan och delaktighet. Uppföljningsbara kvalitetsmål och aktiviteter formuleras på verksamhetsnivå utifrån ett boendeperspektiv.

God kvalitet inom Vårdhemmet Lugnets verksamhet innefattar bland annat att insatserna görs i enlighet med de mål och bestämmelser som socialtjänstlagen anger, samt bemötandefrågor och delaktighet. För att få kunskap om och rätt kunna bedöma kvaliteten och resultaten av insatserna krävs metoder för uppföljning och utvärdering samt att det sker en systematisk dokumentation av detta arbete.

Vårdhemmet Lugnets kvalitetsplan ska utgöra en struktur för att styra, utveckla och dokumentera kvaliteten i verksamheten samt vad, hur och när uppföljning och utvärdering av insatser ska göras.

Kvalitetsmål

Alla som placeras på Vårdhemmet Lugnet eller anhöriga till desamma (i de fall de inte kan uttrycka sina egna önskemål):

Målsättningen är att

Detta ska mätas och utvärderas med hjälp av speciellt utformade undersökningar för respektive målgrupp.