All premium Magento themes at magentothemesstore.com!

Vision och Värderingar

Vardagsrum

Vårdhemmet Lugnet skall sträva mot att de boende rehabiliteras till tidigare fysiska funktionsnivå, alternativt bibehåller nuvarande funktionsnivå.
· De boende ska känna trivsel, hemkänsla och trygghet i sitt boende och sin vardag.
· De ska erbjudas en medicinsk vård och omsorg av hög och jämn kvalitet.
· De ska få bo kvar livet ut.
Vårt synsätt och vår värdegrund grundar sig på de tre begreppen: Kvalitet - trygghet - eget inflytande

Kvalitet

Med detta menar vi att ha förmåga och kunskap som gör att vi kan erbjuda omsorg av hög kvalitet. Vi har en ständig utveckling av ledning och medarbetares kompetens. Vi hittar nya innovativa sätt att arbeta och finner lösningar på problem för att förbättra vården och omsorgen. Vi klarar av de olika krav som ställs i en viss situation, med hjälp av vår kompetenta och erfarna medarbetare.

Trygghet

Trygghet i omsorgen innebär för oss ett empatiskt förhållningssätt till vårdtagaren och hans eller hennes anhöriga. Detta betyder att visa att vi verkligen bryr oss om våra vårdtagare, anhöriga och närstående samt vårt arbete. Vi tycker att det är viktigt att visa stor lyhördhet för vårdtagarnas värderingar, förutsättningar och behov, och vi lägger vikt vid såväl närhet som närvaro i kontakten mellan vårdtagare och vårdare. Med detta förhållningssätt vinner vi tillit hos vårdtagaren vilket i sin tur gör att hon eller han känner sig trygg hos oss. Det är viktigt för oss att såväl vårdtagarna själva som de anhöriga vet att de alltid är i trygga händer hos oss.

Eget inflytande

Vi ser människan i sin helhet dvs. varje människa är en unik individ. Vi strävar efter att hjälpa genom att se till det friska och ge hjälp till självhjälp. Vi vill stödja våra vårdtagares förmåga att leva så självständigt som möjligt samt att bevara sitt självbestämmande och sin integritet.